Testamentet som handling

Testamentet som handling

Ett testamente kräver viss form. Detta innebär att testamentets giltighet är beroende på att det upprättats i laga ordning. För att testamentet skall vara giltigt krävs att det är undertecknat av testator (den som testamenterar), att det är bevittnat av två vittnen som är samtidigt närvarande och att de som bevittnar vet att det är just ett testamente som de bevittnar.

Varför ska jag ha ett testamente?

Varför ska jag ha ett testamente?

Många är nöjda med den arvsordning som gäller här i landet. Men är man inte det eller har invecklade familjeförhållanden är ett testamente alltid bra. Men ett testamente är bra i ett proaktivt syfte. När det uppstår konflikter efter någons död blir många människor som förbytta och det blir huggsexa om kvarlåtenskapen. En familj med trassliga familjeförhållanden bör därför utse en testamentsexekutor som ser till att testamentet verkställs.

Formkrav
Ett testamente har vissa så kallade "formkrav". Detta betyder att testamentet måste vara upprättat på ett visst sätt. För att en handling skall anses utgöra ett testamente skall det vara undertecknat av testator (den som testamenterar) samt bevittnat av två personer
Bevittning
Ett testamente måste vara bevittnat av två personer som är samtidigt närvarande. Men inte vem som helst får vara testamentsvittne. Det första kravet är att vittnena är över 15 år och inte på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelse. Utdrag ur 10 kap. 4 § ärvdabalken: "(...)Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne (...) Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Den som är förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder. Förordnande att vara testamentsexekutor medför dock inte hinder att vara vittne."
Förvaring
Testamenten skall inte registreras för att vara giltiga, vilket gäller för exempelvis äktenskapsförord. Du måste alltså själv förvara ditt testamente.

Arvsrättsskolan

Arvsrättsskolan

Den som vill testamentera sin egendom och därigenom styra hur kvarlåtenskapen skall fördelas efter sitt frånfälle kan styra mycket genom testamente, men det finns begränsningar och risker. Många drar sig på ålderns höst från att skriva testamente och tycker att arvingarna sinsemellan får komma överens. Detta kan leda till mycket infekterade arvstvister. Att ha ett testamente som är klart och tydligt är därför det bästa för de som testator lämnar efter sig.

Många gånger kan också testamentet i sig orsaka arvstvister. Kanske har en förälder testamenterat en för stor del av sin kvarlåtenskap till en bröstarvinge att en annan bröstarvingen inte kan få ut sin laglott och därför måste begära jämkning av testamentet? Väldigt snabbt blir begreppen krångliga och juridiken invecklad. Är det endast ens barn som är att se som bröstarvingar eller räknas även barnbarn? Vad innebär det att jämka ett testamente till skillnad från att det är att anse som ogiltigt? Frågorna är många. Nedan finns förklaringar till de vanligaste begreppen.

Arvinge
En arvinge är den som enligt arvsordningen i ärvdabalken ärver den avlidne. Om inget testamente finns så gäller arvsordningen.
Arvlåtare
Arvlåtare är den som efterlämnar sig ett arv.
Bröstarvinge
En bröstarvinge är en person som står i rakt nedstigande led från arvlåtaren. Både barn, barnbarn är bröstarvingar och alla i rakt nedstigande led.
Basbeloppsregeln
Basbeloppsregeln innebär att efterlevande make alltid, ur den avlidnes kvarlåtenskap och så långt den räcker, har rätt att få egendom till ett värde som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. Vad efterlevande make erhöll i bodelning skall dock ingå när detta räknas fram.
Laglott
Laglotten är hälften av arvslotten och en bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Detta innebär att en person inte får testamentera bort mer än hälften av den arvslott som skall gå till eventuella bröstarvingar.
Jämkning
I vissa fall kan man begära jämkning av ett testamente. Ett sådant fall är om testamentet inkräktar på en bröstarvinges laglott. Att man begär jämkning av testamentet innebär inte att testamentet är att anse som ogiltigt. Man begär däremot att testamentet skall jämkas, eller "förändras", så till den grad att exempelvis laglotten kan falla ut.
Ogiltighet
Ett testamente kan vara ogiltigt av olika skäl. Ett av de vanligare skälen är att testamentet brister i de i lag uppställda formkraven. Det kan vara att testamentet inte är bevittnat. Detta innebär att testamentet, som i grund och botten inte är ett testamente, är ogiltigt och saknar därmed sin karaktär som testamente.